اخبار واحد

آگهی استعلام فروش (ساختمان قدیمی خانه بهداشت ماجولان)

آگهی استعلام فروش (ساختمان قدیمی خانه بهداشت ماجولان)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال درنظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ساختمان خانه بهداشت (قدیم) واقع درشهرستان خلخال، بخش شاهرود، روستای ماجولان را ازطریق استعلام فروش به واجدین شرایط با قیمت پیشنهادی مناسب واگذار نماید

ادامه مطلب
برگزاری جلسه نظام ارجاع الکترونیکی

برگزاری جلسه نظام ارجاع الکترونیکی

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷.۱۱.۲۹جلسه کمیته نظام ارجاع الکترونیکی به ریاست دکتر شکارچی (ریاست محترم دانشکده) باحضور اعضا درسالن جلسات دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب
واگذاری خدمات و تنظیفات مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال

واگذاری خدمات و تنظیفات مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظردارد امورمربوط به خریدخدمات وتنظیفات ازبخش غیردولتی مرکزآموزشی ودرمانی امام خمینی (ره) خلخال راازطریق مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذارنماید .

ادامه مطلب